Adatkezelési tájékoztató

LOSONCZI ALIZ
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

MOBILITY EGÉSZSÉG CENTRUM KFT.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2023.

A. LOSONCZI ALIZ E.V.

1
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Tájékoztató Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó (székhely: 6781 Domaszék, Béke utca 16/B., KSH
statisztikai számjele: 69750148-8690-231-06, adószám: 69750148-1-26) és a Mobility Egészség Centrum Kft. ( székhely: 6781 Domaszék, Béke utca 16B, adószám: 32369711-1-06) közös, adatkezelési tevékenységének belső
szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § Bevezetés
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső
szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden
körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
rendelkezéseinek.
2. § A Tájékoztató célja
A Tájékoztató célja azon belső szabályok megállapítása, amelyek biztosítják, hogy Losonczi Aliz
Egyéni Vállalkozó adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet és az Infotv. rendelkezéseinek.
3. § A Tájékoztató hatálya
E Tájékoztató hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Losonczi Aliz Egyéni
Vállalkozó általi kezelésére terjed ki.
Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat jelen Tájékoztató
alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.
A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre,
illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre,
beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó
adatokat.
4. § Fogalom meghatározások
Az irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke valamint az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény tartalmazza.
2
1./ „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható;
2./ „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
3./ „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;
4./ „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5./ „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez
ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6./ „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7./ „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy
a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
8./ „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9./ „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
10./ „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
11./ „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
3
12./ „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi;
13./ „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy
egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az
említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
14./ „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat,
amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen
például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15./ „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a
természetes személy egészségi állapotáról,
16./ „beteg”: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy;
17./ „egészségügyi szolgáltató”: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden,
egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott
működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy
jogi személyiség nélküli szervezet;
18./ „sürgős szükség”: az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe
kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne;
19./ „veszélyeztető állapot”: az az állapot, amelyben az azonnali intézkedés hiánya a beteg
vagy más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül fenyegető helyzetet
eredményezne, illetőleg a környezetére közvetlen veszélyt jelentene;
20./ „vizsgálat”: az a tevékenység, amelynek célja a beteg egészségi állapotának felmérése,
a betegségek, illetve kockázatuk felderítése, a konkrét betegség(ek) meghatározása,
prognózisuk, változásuk megállapítása, a gyógykezelés eredményességének, valamint a
halál bekövetkeztének és a halál okának megállapítása;
21./ „gyógykezelés”: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá
a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a
megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása
céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára,
illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul,
ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a
mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is;
22./ „egészségügyi dokumentáció”: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi
dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és
személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más
módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;
23./ „orvosi titok”: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és
személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett
gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb
adat.
4
II.
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
5. § Az érintett jogai
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz
hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk)
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
(Rendelet 16. cikk)
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben
meghatározott indokok valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó korlátozza az adatkezelést,
ha a Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.
(Rendelet 18. cikk)
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(Rendelet 19. cikk)
5
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján – az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges – alapuló kezelése ellen vagy f) pontján – az adatkezelés az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – alapuló kezelése ellen. Ebben
az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben
meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5.
cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok
és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos
intézkedés egy demokratikus társadalomban pl. nemzetbiztonság, honvédelem, közbiztonság,
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve
büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni
védelmet és e veszélyek megelőzését, stb.
(Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)
6
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az
érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838 +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság
rá vonatkozó és jogilag kötelező erejű döntésével szemben vagy ha a felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)
6. § Részletes tájékoztatás az érintett jogairól
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
1./ Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a
személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő
információk mindegyikét:
a.) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b.) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c.) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés
esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e.) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
7
f.) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben
vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a
megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére
szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
2./ Az 1./ pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést
biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a.) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b.) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
c.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt
a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d.) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e.) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása;
f.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3./ Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről
az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
4./ Az 1-3. pontok nem alkalmazandó ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az
információkkal.
(Rendelet 13. cikk)
B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől
szerezték meg
1./ Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a.) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b.) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c.) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d.) az érintett személyes adatok kategóriái;
e.) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
8
f.) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy
valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a
47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén
a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére
szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
2./ Az 1./ pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére
bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő
kiegészítő információkat:
a.) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
b.) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c.) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz
való joga;
d.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás
bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e.) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f.) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e; és
g.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3./ Az adatkezelő az 1./ és 2./ pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a.) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b.) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c.) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor.
4./ Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről
az eltérő célról és a 2./ pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
5./ Az 1-5./ pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a.) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b.) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1)
bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés
esetében, vagy amennyiben az a cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés
céljainak elérését.
9
Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk
nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos
érdekeinek védelme érdekében;
c.) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedésekről rendelkezik; vagy
d.) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is,
bizalmasnak kell maradnia.
(Rendelet 14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
1./ Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a.) az adatkezelés céljai;
b.) az érintett személyes adatok kategóriái;
c.) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve
a nemzetközi szervezeteket;
d.) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e.) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
f.) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g.) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2./ Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
3./ Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta
be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog
nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1./ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
10
a.) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b.) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c.) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d.) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e.) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f.) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
2./ Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1./ pont értelmében
azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
3./ Az 1./ és 2./ pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a.) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b.) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c.) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d.) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1./ pontban említett
jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
vagy
e.) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
1./ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a.) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b.) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c.) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d.) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
11
2./ Ha az adatkezelés az 1./ pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
3./ Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1./ pont alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
1./ Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha:
a.) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja
szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul;
és
b.) az adatkezelés automatizált módon történik.
2./ Az adatok hordozhatóságához való jog 1./ pont szerinti gyakorlása során az érintett
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
3./ E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban
az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
4./ Az 1./ pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
1./ Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
2./ Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
3./ Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
12
4./ Az 1./ és 2./ pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel
során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és
minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
5./ Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
6./ Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra,
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok
kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében
van szükség.
(Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
1./ Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
2./ Az 1./ pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a.) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b.) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c.) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
3./ A 2./ pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,
ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,
álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
4./ A 2./ pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk
(1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja
alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében
megfelelő intézkedések megtételére került sor.
(Rendelet 22. cikk)
Korlátozások
1./ Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12 – 22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12 – 22.
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében
az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető
jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos
intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a.) nemzetbiztonság;
b.) honvédelem;
c.) közbiztonság;
13
d.) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve
büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel
szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e.) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen
az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a
monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális
biztonságot;
f.) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g.) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása,
felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h.) az a) – e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok
ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i.) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j.) polgári jogi követelések érvényesítése.
2./ Az 1./ pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket
tartalmaznak legalább:
a.) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b.) a személyes adatok kategóriáira,
c.) a bevezetett korlátozások hatályára,
d.) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó
garanciákra,
e.) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
f.) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az
adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g.) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h.) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha
ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
(Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
1./ Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja
az érintettet az adatvédelmi incidensről.
2./ Az 1./ pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3)
bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
3./ Az érintettet nem kell az 1./ pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül:
a.) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b.) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1./ pontban
említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
14
c.) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
d.) Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban
említett feltételek valamelyikének teljesülését.
(Rendelet 34. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
1./ Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult
arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –ha az érintett megítélése
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
2./ Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet
78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
(Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
1./ Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság
rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
2./ Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján
illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
vagy annak eredményéről.
3./ A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
4./ Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
1./ A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül,
minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az a Rendelet szerinti
jogait.
15
2./ Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás
megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha
az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró
közhatalmi szerve.
(Rendelet 79. cikk)
III.
INTÉZKEDÉSEK AZ ÉRINTETT KÉRELME ALAPJÁN
7. § Adatvédelemért felelős személy
Az adatvédelemért felelős személy: Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó
Az érintett a lizi0802@gmail.com elektronikus elérhetőségen az adatvédelemért felelős személyhez
fordulhat a jogai érvényesítése érdekében.
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó rögzíti, hogy adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.
8. § Intézkedések az érintett kérelme alapján
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló
kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét
és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell
megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól
szóló tájékoztatást – Rendelt 15-22. és 34. cikk – és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Losonczi
Aliz Egyéni Vállalkozó figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Losonczi Aliz Egyéni
Vállalkozó -t terheli. Ha Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó -nak megalapozott kétségei vannak a
kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban további az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
16
IV.
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
9. § Az adatkezelés jogszerűsége
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak
egyike teljesül:
a.) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
c.) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d.) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
e.) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f.) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
10. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását hozzájáruló nyilatkozat
keretében kell kérni. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes
adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a
hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is
vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet
ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen
nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet kötelező erővel nem bír.
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
11. § Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése alapján
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független,
mivel az adatkezelést törvény határozta meg.
17
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá
az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha
az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a
tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való
utalás nyilvánosságra hozatalával is.
12. § Adatkezelés jogos érdek alapján
Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy
valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett
érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel
való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például
olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például
olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. A jogos
érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek
között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben
számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és
alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat
olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további
adatkezelésre. Mivel a jogalkotó feladata, hogy jogszabályban határozza meg, hogy a közhatalmi
szervek milyen jogalapon kezelhetek személyes adatokat, az adatkezelő jogszerű érdekét
alátámasztó jogalapot nem lehet alkalmazni, a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során
végzett adatkezelésre. Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges
kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen
üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.
V.
ÜZLETI PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
13. § Jogi személy üzleti partnerek (beszállítók) kezelt adatai
Az adatkezelés jogalapja:
a.) az érintett hozzájárulása
b.) szerződés teljesítése
A személyes adatok kezelésének célja:
a.) a szerződés teljesítése
b.) számlázás
c.) kapcsolattartás
A kezelt adatok:
a.) cégnév
b.) székhelye
c.) cégjegyzékszáma
d.) adószáma
18
A személyes adatok tárolásának időtartama:
a.) az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 évig.
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó az üzleti partnerek vonatkozásában az alábbi általános adatkezelési
folyamatot végzi:
Adatkezelési folyamat Adatkezelést végző személy
(munkakör megnevezése)
a.) megrendelés Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó
b.) szerződéskötés Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó
c.) számlázás Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó
d.) szerződés iktatása Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó
e.) panasz kezelése Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó
14. § Tájékoztatás adatfeldolgozókról
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó az üzleti partnerek személyes adatait a szerződéses jogviszonyból
eredő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében valamint vagyonbiztonsági okokból kifolyólag – a
törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja.
Az adatkezelő könyvelői tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
Az adatfeldolgozó neve: Mónus Pál Árpádné Egyéni Vállalkozó
Az adatfeldolgozó székhelye: 6723 Szeged, Ág utca 5. 6/32
Az adatfeldolgozó adószáma: 45935767-1-26
15. § Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó szolgáltatásai megismertetése valamint népszerűsítése céljából
Facebook oldalt tart fenn. Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó Facebook oldalán feltett kérdés nem
minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó nem kezeli.
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása eseté Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó előzetes értesítés
nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül vagy törölheti hozzászólását.
A Facebook Adatkezelési Szabályzata az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászólásokért. Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó nem felel semmilyen, a
Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének
megváltoztatásából fakadó problémáért.
e.) bankszámlát vezető bank és a bankszámla száma
f.) vezető tisztségviselő (ügyvezető) neve
g.) kapcsolattartó elérhetőségei (telefonszáma, e-mail címe)
19
16. § Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó a 6724 Szeged, Pozsonyi Ignácz utca 8. 3.emelet 16. ajtó alatt felvett
telephelyén elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést lehetővé tesz, ez alapján
személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
Az adatkezelés jogalapja:
a.) az érintett hozzájárulása
b.) jogos érdek
A személyes adatok kezelésének célja:
a.) vagyonvédelem
b.) panasz kezelésének elősegítése
c.) az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme
d.) az üzleti titok védelme
A személyes adatok címzettjei:
a.) Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó
Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható
helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő
módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera
vonatkozásában meg kell adni.
Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés
tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó felvétel készítésének,
tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás
időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult
személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó
rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.
A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum a felvételtől számított 14
(tizennégy) napig őrizhetőek meg.
Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más
hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel
adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított 14 (tizennégy) napon belül jogának vagy
jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg illetve ne
törölje ki.
Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés
az emberi méltóságot sértheti, így különösen az illemhelyiségekben, öltözőkben vagy kezelőkben.
A kamerás megfigyelés részletszabályait külön okiratba foglalt Kamera Szabályzat tartalmazza.
17. § A látogatói adatkezelésről
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó üzemelteti a https://mobilitycentrum.hu/weboldalt.
20
A „sütik” (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást
megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat (kivéve, ha
azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó
engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.
A felhasználó hozzájárulását nem igénylő „sütik” esetében a honlap első látogatása során kell
tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a „sütikre” vonatkozó tájékoztató teljes szövege
megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás
lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
A hozzájárulást igénylő „sütik” esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is
abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdődik. Amennyiben a „süti” alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció
igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez
kapcsolódóan.
Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a „sütikre” vonatkozó tájékoztató teljes szövege
megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken
keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. A honlapon a „sütik” alkalmazásáról a
látogatót az adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval Losonczi Aliz Egyéni
Vállalkozó biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő
szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az
igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
18. § Google Analytics alkalmazása
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc.
(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat
használ, amelyeket az érintett számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott
weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás
weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére
csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az
információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,
továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen,
valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat
teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti
össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő
beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlapnak nem
minden funkciója lesz teljes körűen használható. Az érintett megakadályozhatja továbbá, hogy a
Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos
adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint:
21
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
19. § Google Ads alkalmazása
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó honlapja a Google Ads alkalmazást használja, amely a Google Inc.
keresőmarketing szolgáltatása. A Google Ads elsősorban PPC (Pay Per Click) alapon kínál hirdetési
lehetőséget.
Google Adatvédelmi irányelvei és Általános Szerződési Feltételei:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
20. § Honlapon elhelyezett „ kapcsolatfelvétel ” -hez kapcsolódó adatkezelés
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó honlapján lehetőség van kapcsolatfelvételre, melyre tekintettel a
természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes
adatai kezeléséhez.
A kezelhető személyes adatok köre:
a.) név
b.) e-mail cím
c.) telefonszám
d.) az érintett által megküldött üzenet (üzenet tárgya)
A személyes adatok kezelésének célja:
a.) Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó -val történő együttműködés, információ, kérdés,
tájékoztatás, időpont, egyedi igények kérése
b.) árajánlat kérése
Az adatkezelés jogalapja:
a.) az érintett hozzájárulása
A személyes adatok címzettjei:
a.) Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó
A személyes adatok tárolásának időtartama:
a.) amennyiben nem jön létre szerződés, akkor a kapcsolatfelvételtől számított 1 (egy) évig
b.) érintett hozzájárulásának visszavonásáig
VI.
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
21. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba
lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
22
A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
különösen:
a.) név
b.) adószám
c.) cím
d.) adózási státusz
A kezelt adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján különösen:
a.) név
b.) adószám
c.) cím
d.) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése
e.) az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy
f.) ellenőr aláírása
g.) az átvevő és a befizető aláírása
Az adatkezelő – általános esetben – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (3) bekezdése
szerint az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt,
értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek
megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 (nyolc) évig kell
olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon
megőrizni. A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a megőrzési
kötelezettség.
A személyes adatok címzettjei:
a.) Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó
b.) könyvelő iroda
22. § Kifizetői adatkezelés
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés,
társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók,
családtagjaik, stb. – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői – az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 7.§ 31.) pontja szerinti – kapcsolatban áll.
A kezelt adatok körét az Art. 50.§ -a határozza meg, külön is kiemelve ebből:
a.) név, születési név
b.) születési helye és ideje
c.) anyja neve
d.) adóazonosító jele
e.) személyi száma
f.) TAJ száma (társadalombiztosítási azonosító jele)
g.) lakcíme (tartózkodási helye)
23
Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó
kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./pontja)
tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés,
társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
A személyes adatok tárolásának időtartama:
a.) a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év
A személyes adatok címzettjei:
a.) Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó
b.) könyvelő iroda
23. § A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint
maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó irattári
anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára
is fennmaradjon.
Az adattárolás ideje:
a.) a közlevéltár részére történő átadásig
VII.
ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE
24. § Adatfeldolgozó tevékenységek
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó az alábbi tevékenységek tekintetében végez adatfeldolgozást:
a.) humán-egészségügyi szolgáltatás
25. § Adatfeldolgozói garancianyújtás
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó adatfeldolgozóként garantálja – különösen a szakértelem, a
megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését
biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz
való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási
kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok
vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak. Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó megfelelő
hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik, az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai
védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására
kötelezettséget vállal. Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó vállalja, hogy a megbízó adatkezelő
rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére
vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges.
26. § Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó kötelezettségei és jogai
24
Utasítási jog:
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján
jár el.
Titoktartás:
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz
való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási
kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok
vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
Adatbiztonság:
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá
az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó intézkedéseket hoz
annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező
természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett
adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren
keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az
adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó gondoskodik a
felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló
eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai
védelméről is. Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása
érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni.
Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről.
27. § További adatfeldolgozó igénybevétele
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Info. tvben
meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe. Az adatkezelő általános felhatalmazást
ad Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó -nak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe.
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja az
adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő
tervezett feladatokról.
Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben
kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban
megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő
nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is
igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is
ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az
adatfeldolgozó között létrejött szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további
adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet
követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt
megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó
kötelezettségeinek a teljesítéséért.
25
28. § Együttműködés az Adatkezelővel
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az
Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei
teljesítése érdekében. Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk
szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó
rendelkezésére álló információkat.
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt,
amely a Rendelet 28. cikkében meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges,
továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr
által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó
haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a
rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket. Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó
az adatfeldolgozási tevékenységre a megbízóval írásbeli szerződést köt.
VIII.
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
29. § Adatbiztonsági intézkedések
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a
személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre
juttatásához szükségesek.
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.
Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó az adatfeldolgozást és nyilvántartást – számítógépes program útján
– elektronikusan és papír alapon egyaránt végzi. Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó adatfeldolgozása és
nyilvántartása megfelel az adatbiztonság követelményeinek. Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó az
informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el. Az elektronikus program
biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon
személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Losonczi Aliz
Egyéni Vállalkozó a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton
folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
A papír alapú dokumentumokat – különös tekintettel a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb
személyes adatokat tartalmazó iratokra Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó zárható helyen tárolja akként,
hogy ahhoz csak azon személyek férnek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre
szükségük van. A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes
ügyintézők férhetnek hozzá.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja:
26
a.) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b.) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és
ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e.) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f.) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.
IX.
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
30. § Az adatvédelmi incidens fogalma
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
(Rendelet 4. cikk 12.)
31. § Adatvédelmi incidensek kezelés
Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása Losonczi Aliz
Egyéni Vállalkozó feladata. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és
hozzáférési kísérleteket és ezeket folyamatosan elemezni kell. Amennyiben a társaság ellenőrzésre
jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul
értesíteniük kell Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó -t. Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó munkavállalói
kötelesek jelenteni Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó -nak ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló
eseményt észlelnek.
Adatvédelmi incidens bejelenthető Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó központi e-mail címén,
telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul
szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén Losonczi
Aliz Egyéni Vállalkozó haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az
incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni
és meg kell állapítani:
a.) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
b.) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
c.) az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
d.) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
e.) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f.) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell
határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó
bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását
és a jogszerű működés visszaállítását.
27
32. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
a.) az érintett személyes adatok körét,
b.) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c.) az adatvédelmi incidens időpontját,
d.) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e.) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f.) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
33. § Az adatvédelmi incidensek szintjei
Alacsony szintű: a személyes adatok elhanyagolható körének jogosulatlan továbbítása,
megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen megsemmisítése vagy más
jogellenes adatkezelési eset.
Közepes szintű: a személyes adatok csekély körének jogosulatlan továbbítása, megváltoztatása,
nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen megsemmisítése vagy más jogellenes adatkezelési
eset.
Magas szintű: a személyes adatok széles körének jogosulatlan továbbítása, megváltoztatása,
nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen megsemmisítése vagy más jogellenes adatkezelési
eset illetve minden olyan eset amikor az incidensnek az érintettre hátrányos hatása valószínűsíthető
vagy a hátrányos következmény bekövetkezése biztos.
A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.
X.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
34. § A Tájékoztató megállapítása és módosítása
A Tájékoztató megállapítására és módosítására Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó jogosult.
35. § A Tájékoztató hatályba lépése
Jelen Tájékoztató a társaságnál helyben szokásos módon kerül kihirdetésre és közlésre, mely
közléssel a Tájékoztató automatikusan hatályba lép.
36. § Intézkedések a Tájékoztató megismertetése
E Tájékoztató rendelkezéseit meg kell ismertetni Losonczi Aliz Egyéni Vállalkozó valamennyi üzleti
partnerével és minden szerződésben elő kell írni, hogy jelen Tájékoztató betartása és érvényesítése
minden üzleti partner lényeges kötelezettsége.
Szeged, 2023. december 01.

B. MOBILITY EGÉSZSÉG CENTRUM KFT.

1
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Tájékoztató a Mobility Egészség Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6781 Domaszék, Béke
utca 16/B., KSH statisztikai számjele: 69750148-8690-231-06, adószám: 69750148-1-26) / továbbiakban:
Mobility Egészség Centrum Kft. / adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § Bevezetés
Mobility Egészség Centrum Kft. kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső
szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden
körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
rendelkezéseinek.
2. § A Tájékoztató célja
A Tájékoztató célja azon belső szabályok megállapítása, amelyek biztosítják, hogy a Mobility Egészség
Centrum Kft. adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet és az Infotv. rendelkezéseinek.
3. § A Tájékoztató hatálya
E Tájékoztató hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok a Mobility Egészség
Centrum Kft. általi kezelésére terjed ki.
Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat jelen Tájékoztató
alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.
A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre,
illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre,
beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó
adatokat.
4. § Fogalom meghatározások
Az irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke valamint az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény tartalmazza.
2
1./ „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható;
2./ „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
3./ „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;
4./ „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5./ „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez
ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6./ „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7./ „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy
a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
8./ „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9./ „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
10./ „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
11./ „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
3
12./ „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi;
13./ „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy
egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az
említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
14./ „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat,
amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen
például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15./ „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a
természetes személy egészségi állapotáról,
16./ „beteg”: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy;
17./ „egészségügyi szolgáltató”: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden,
egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott
működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy
jogi személyiség nélküli szervezet;
18./ „sürgős szükség”: az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe
kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne;
19./ „veszélyeztető állapot”: az az állapot, amelyben az azonnali intézkedés hiánya a beteg
vagy más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül fenyegető helyzetet
eredményezne, illetőleg a környezetére közvetlen veszélyt jelentene;
20./ „vizsgálat”: az a tevékenység, amelynek célja a beteg egészségi állapotának felmérése,
a betegségek, illetve kockázatuk felderítése, a konkrét betegség(ek) meghatározása,
prognózisuk, változásuk megállapítása, a gyógykezelés eredményességének, valamint a
halál bekövetkeztének és a halál okának megállapítása;
21./ „gyógykezelés”: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá
a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a
megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása
céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára,
illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul,
ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a
mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is;
22./ „egészségügyi dokumentáció”: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi
dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és
személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más
módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;
23./ „orvosi titok”: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és
személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett
gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb
adat.
4
II.
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
5. § Az érintett jogai
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz
hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk)
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Mobility Egészség Centrum Kft. indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az
érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.
(Rendelet 16. cikk)
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Mobility Egészség Centrum Kft. indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben
meghatározott indokok valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Mobility Egészség Centrum Kft. korlátozza az adatkezelést,
ha a Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.
(Rendelet 18. cikk)
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(Rendelet 19. cikk)
5
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján – az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges – alapuló kezelése ellen vagy f) pontján – az adatkezelés az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – alapuló kezelése ellen. Ebben
az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben
meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5.
cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok
és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos
intézkedés egy demokratikus társadalomban pl. nemzetbiztonság, honvédelem, közbiztonság,
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve
büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni
védelmet és e veszélyek megelőzését, stb.
(Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)
6
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az
érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838 +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság
rá vonatkozó és jogilag kötelező erejű döntésével szemben vagy ha a felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)
6. § Részletes tájékoztatás az érintett jogairól
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
1./ Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a
személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő
információk mindegyikét:
a.) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b.) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c.) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés
esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e.) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
7
f.) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben
vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a
megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére
szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
2./ Az 1./ pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést
biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a.) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b.) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
c.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt
a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d.) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e.) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása;
f.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3./ Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről
az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
4./ Az 1-3. pontok nem alkalmazandó ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az
információkkal.
(Rendelet 13. cikk)
B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől
szerezték meg
1./ Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a.) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b.) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c.) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d.) az érintett személyes adatok kategóriái;
e.) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
8
f.) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy
valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a
47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén
a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére
szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
2./ Az 1./ pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére
bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő
kiegészítő információkat:
a.) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
b.) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c.) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz
való joga;
d.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás
bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e.) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f.) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e; és
g.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3./ Az adatkezelő az 1./ és 2./ pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a.) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b.) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c.) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor.
4./ Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről
az eltérő célról és a 2./ pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
5./ Az 1-5./ pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a.) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b.) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1)
bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés
esetében, vagy amennyiben az a cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés
céljainak elérését.
9
Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk
nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos
érdekeinek védelme érdekében;
c.) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedésekről rendelkezik; vagy
d.) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is,
bizalmasnak kell maradnia.
(Rendelet 14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
1./ Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a.) az adatkezelés céljai;
b.) az érintett személyes adatok kategóriái;
c.) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve
a nemzetközi szervezeteket;
d.) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e.) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
f.) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g.) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2./ Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
3./ Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta
be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog
nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1./ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
10
a.) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b.) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c.) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d.) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e.) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f.) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
2./ Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1./ pont értelmében
azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
3./ Az 1./ és 2./ pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a.) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b.) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c.) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d.) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1./ pontban említett
jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
vagy
e.) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
1./ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a.) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b.) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c.) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d.) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
11
2./ Ha az adatkezelés az 1./ pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
3./ Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1./ pont alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
1./ Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha:
a.) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja
szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul;
és
b.) az adatkezelés automatizált módon történik.
2./ Az adatok hordozhatóságához való jog 1./ pont szerinti gyakorlása során az érintett
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
3./ E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban
az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
4./ Az 1./ pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
1./ Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
2./ Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
3./ Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
12
4./ Az 1./ és 2./ pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel
során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és
minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
5./ Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
6./ Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra,
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok
kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében
van szükség.
(Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
1./ Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
2./ Az 1./ pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a.) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b.) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c.) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
3./ A 2./ pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,
ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,
álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
4./ A 2./ pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk
(1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja
alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében
megfelelő intézkedések megtételére került sor.
(Rendelet 22. cikk)
Korlátozások
1./ Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12 – 22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12 – 22.
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében
az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető
jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos
intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a.) nemzetbiztonság;
b.) honvédelem;
c.) közbiztonság;
13
d.) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve
büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel
szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e.) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen
az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a
monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális
biztonságot;
f.) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g.) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása,
felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h.) az a) – e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok
ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i.) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j.) polgári jogi követelések érvényesítése.
2./ Az 1./ pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket
tartalmaznak legalább:
a.) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b.) a személyes adatok kategóriáira,
c.) a bevezetett korlátozások hatályára,
d.) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó
garanciákra,
e.) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
f.) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az
adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g.) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h.) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha
ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
(Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
1./ Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja
az érintettet az adatvédelmi incidensről.
2./ Az 1./ pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3)
bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
3./ Az érintettet nem kell az 1./ pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül:
a.) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b.) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1./ pontban
említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
14
c.) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
d.) Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban
említett feltételek valamelyikének teljesülését.
(Rendelet 34. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
1./ Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult
arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –ha az érintett megítélése
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
2./ Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet
78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
(Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
1./ Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság
rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
2./ Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján
illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
vagy annak eredményéről.
3./ A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
4./ Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
1./ A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül,
minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az a Rendelet szerinti
jogait.
15
2./ Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás
megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha
az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró
közhatalmi szerve.
(Rendelet 79. cikk)
III.
INTÉZKEDÉSEK AZ ÉRINTETT KÉRELME ALAPJÁN
7. § Adatvédelemért felelős személy
Az adatvédelemért felelős személy: Losonczi Aliz
Az érintett a lizi0802@gmail.com elektronikus elérhetőségen az adatvédelemért felelős személyhez
fordulhat a jogai érvényesítése érdekében.
A Mobility Egészség Centrum Kft. rögzíti, hogy adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.
8. § Intézkedések az érintett kérelme alapján
A Mobility Egészség Centrum Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló
kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét
és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról a Mobility Egészség Centrum Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell
megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha a Mobility Egészség Centrum Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Mobility Egészség Centrum Kft. a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól
szóló tájékoztatást – Rendelt 15-22. és 34. cikk – és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Mobility
Egészség Centrum Kft. figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Mobility Egészség Centrum
Kft. -t terheli. Ha a Mobility Egészség Centrum Kft. -nak megalapozott kétségei vannak a kérelmet
benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban további az érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
16
IV.
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
9. § Az adatkezelés jogszerűsége
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak
egyike teljesül:
a.) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
c.) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d.) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
e.) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f.) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
10. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását hozzájáruló nyilatkozat
keretében kell kérni. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes
adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a
hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is
vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet
ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen
nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet kötelező erővel nem bír.
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
11. § Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése alapján
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független,
mivel az adatkezelést törvény határozta meg.
17
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá
az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha
az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a
tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való
utalás nyilvánosságra hozatalával is.
12. § Adatkezelés jogos érdek alapján
Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy
valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett
érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel
való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például
olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például
olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. A jogos
érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek
között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben
számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és
alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat
olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további
adatkezelésre. Mivel a jogalkotó feladata, hogy jogszabályban határozza meg, hogy a közhatalmi
szervek milyen jogalapon kezelhetek személyes adatokat, az adatkezelő jogszerű érdekét
alátámasztó jogalapot nem lehet alkalmazni, a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során
végzett adatkezelésre. Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges
kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen
üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.
V.
ÜZLETI PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
13. § Jogi személy üzleti partnerek (beszállítók) kezelt adatai
Az adatkezelés jogalapja:
a.) az érintett hozzájárulása
b.) szerződés teljesítése
A személyes adatok kezelésének célja:
a.) a szerződés teljesítése
b.) számlázás
c.) kapcsolattartás
A kezelt adatok:
a.) cégnév
b.) székhelye
c.) cégjegyzékszáma
d.) adószáma
18
A személyes adatok tárolásának időtartama:
a.) az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 évig.
A Mobility Egészség Centrum Kft. az üzleti partnerek vonatkozásában az alábbi általános adatkezelési
folyamatot végzi:
Adatkezelési folyamat Adatkezelést végző személy
(munkakör megnevezése)
a.) megrendelés ügyvezető
b.) szerződéskötés ügyvezető
c.) számlázás ügyvezető
d.) szerződés iktatása ügyvezető
e.) panasz kezelése ügyvezető
14. § Tájékoztatás adatfeldolgozókról
A Mobility Egészség Centrum Kft. az üzleti partnerek személyes adatait a szerződéses jogviszonyból
eredő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében valamint vagyonbiztonsági okokból kifolyólag – a
törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja.
Az adatkezelő könyvelői tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
Az adatfeldolgozó neve: Mónus Pál Árpádné Egyéni Vállalkozó
Az adatfeldolgozó székhelye: 6723 Szeged, Ág utca 5. 6/32
Az adatfeldolgozó adószáma: 45935767-1-26
15. § Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
A Mobility Egészség Centrum Kft. szolgáltatásai megismertetése valamint népszerűsítése céljából
Facebook oldalt tart fenn.
A Mobility Egészség Centrum Kft. Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott
panasznak.
A Mobility Egészség Centrum Kft. Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a
Mobility Egészség Centrum Kft. nem kezeli.
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Mobility Egészség Centrum Kft. előzetes értesítés
nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül vagy törölheti hozzászólását.
A Facebook Adatkezelési Szabályzata az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
e.) bankszámlát vezető bank és a bankszámla száma
f.) vezető tisztségviselő (ügyvezető) neve
g.) kapcsolattartó elérhetőségei (telefonszáma, e-mail címe)
19
A Mobility Egészség Centrum Kft. nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászólásokért. A Mobility Egészség Centrum Kft. nem felel semmilyen, a
Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének
megváltoztatásából fakadó problémáért.
15. § Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
A Mobility Egészség Centrum Kft. a 6724 Szeged, Pozsonyi Ignácz utca 8. 3.emelet 16. ajtó alatt felvett
telephelyén elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést lehetővé tesz, ez alapján
személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
Az adatkezelés jogalapja:
a.) az érintett hozzájárulása
b.) jogos érdek
A személyes adatok kezelésének célja:
a.) vagyonvédelem
b.) panasz kezelésének elősegítése
c.) az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme
d.) az üzleti titok védelme
A személyes adatok címzettjei:
a.) ügyvezető
Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható
helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő
módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera
vonatkozásában meg kell adni.
Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés
tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó felvétel készítésének,
tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás
időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult
személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó
rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.
A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum a felvételtől számított 14
(tizennégy) napig őrizhetőek meg.
Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más
hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel
adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított 14 (tizennégy) napon belül jogának vagy
jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg illetve ne
törölje ki.
Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés
az emberi méltóságot sértheti, így különösen az illemhelyiségekben, öltözőkben vagy kezelőkben.
A kamerás megfigyelés részletszabályait külön okiratba foglalt Kamera Szabályzat tartalmazza.
16. § A látogatói adatkezelésről
20
A Mobility Egészség Centrum Kft. üzemelteti a https://mobilitycentrum.hu/weboldalt.
A „sütik” (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást
megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat (kivéve, ha
azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó
engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.
A felhasználó hozzájárulását nem igénylő „sütik” esetében a honlap első látogatása során kell
tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a „sütikre” vonatkozó tájékoztató teljes szövege
megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás
lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
A hozzájárulást igénylő „sütik” esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is
abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdődik. Amennyiben a „süti” alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció
igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez
kapcsolódóan.
Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a „sütikre” vonatkozó tájékoztató teljes szövege
megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken
keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. A honlapon a „sütik” alkalmazásáról a
látogatót az adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval a Mobility Egészség Centrum
Kft. biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak
igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Mobility Egészség
Centrum Kft. mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
16. § Google Analytics alkalmazása
A Mobility Egészség Centrum Kft. honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc.
(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat
használ, amelyeket az érintett számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott
weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás
weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére
csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az
információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,
továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen,
valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat
teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti
össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő
beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlapnak nem
minden funkciója lesz teljes körűen használható.
21
Az érintett megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a
Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti
a következő linken elérhető böngésző plugint:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
17. § Google Ads alkalmazása
A Mobility Egészség Centrum Kft. honlapja a Google Ads alkalmazást használja, amely a Google Inc.
keresőmarketing szolgáltatása. A Google Ads elsősorban PPC (Pay Per Click) alapon kínál hirdetési
lehetőséget.
Google Adatvédelmi irányelvei és Általános Szerződési Feltételei:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
18. § Honlapon elhelyezett „ kapcsolatfelvétel ” -hez kapcsolódó adatkezelés
A Mobility Egészség Centrum Kft. honlapján lehetőség van kapcsolatfelvételre, melyre tekintettel a
természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes
adatai kezeléséhez.
A kezelhető személyes adatok köre:
a.) név
b.) e-mail cím
c.) telefonszám
d.) az érintett által megküldött üzenet (üzenet tárgya)
A személyes adatok kezelésének célja:
a.) a Mobility Egészség Centrum Kft. -vel történő együttműködés, információ, kérdés,
tájékoztatás, időpont, egyedi igények kérése
b.) árajánlat kérése
Az adatkezelés jogalapja:
a.) az érintett hozzájárulása
A személyes adatok címzettjei:
a.) ügyvezető
A személyes adatok tárolásának időtartama:
a.) amennyiben nem jön létre szerződés, akkor a kapcsolatfelvételtől számított 1 (egy) évig
b.) érintett hozzájárulásának visszavonásáig
VI.
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
19. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
22
A Mobility Egészség Centrum Kft. jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba
lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
különösen:
a.) név
b.) adószám
c.) cím
d.) adózási státusz
A kezelt adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján különösen:
a.) név
b.) adószám
c.) cím
d.) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése
e.) az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy
f.) ellenőr aláírása
g.) az átvevő és a befizető aláírása
Az adatkezelő – általános esetben – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (3) bekezdése
szerint az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt,
értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek
megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 (nyolc) évig kell
olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon
megőrizni. A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a megőrzési
kötelezettség.
A személyes adatok címzettjei:
a.) ügyvezető
b.) könyvelő iroda
20. § Kifizetői adatkezelés
A Mobility Egészség Centrum Kft. jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés,
társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók,
családtagjaik, stb. – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői – az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 7.§ 31.) pontja szerinti – kapcsolatban áll.
A kezelt adatok körét az Art. 50.§ -a határozza meg, külön is kiemelve ebből:
a.) név, születési név
b.) születési helye és ideje
c.) anyja neve
d.) adóazonosító jele
e.) személyi száma
f.) TAJ száma (társadalombiztosítási azonosító jele)
23
g.) lakcíme (tartózkodási helye)
Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Mobility Egészség Centrum Kft.
kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./pontja)
tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés,
társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
A személyes adatok tárolásának időtartama:
a.) a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év
A személyes adatok címzettjei:
a.) ügyvezető
b.) könyvelő iroda
21. § A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
A Mobility Egészség Centrum Kft. jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint
maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Mobility Egészség Centrum Kft. irattári
anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára
is fennmaradjon.
Az adattárolás ideje:
a.) a közlevéltár részére történő átadásig
VII.
ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE
22. § Adatfeldolgozó tevékenységek
A Mobility Egészség Centrum Kft. az alábbi tevékenységek tekintetében végez adatfeldolgozást:
a.) humán-egészségügyi szolgáltatás
23. § Adatfeldolgozói garancianyújtás
A Mobility Egészség Centrum Kft. adatfeldolgozóként garantálja – különösen a szakértelem, a
megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését
biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.
A Mobility Egészség Centrum Kft. tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz
való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási
kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok
vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak. A Mobility Egészség Centrum Kft. megfelelő
hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik, az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai
védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására
kötelezettséget vállal. A Mobility Egészség Centrum Kft. vállalja, hogy a megbízó adatkezelő
rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére
vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges.
24
24. § A Mobility Egészség Centrum Kft. kötelezettségei és jogai
Utasítási jog:
A Mobility Egészség Centrum Kft. tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján
jár el.
Titoktartás:
A Mobility Egészség Centrum Kft. tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz
való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási
kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok
vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
Adatbiztonság:
A Mobility Egészség Centrum Kft. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá
az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. A Mobility Egészség Centrum Kft. intézkedéseket hoz
annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező
természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett
adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
A Mobility Egészség Centrum Kft. gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren
keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az
adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. A Mobility Egészség Centrum Kft. gondoskodik a
felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló
eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai
védelméről is. A Mobility Egészség Centrum Kft. a szerződésben meghatározott feladatok ellátása
érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni.
Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről.
24. § További adatfeldolgozó igénybevétele
A Mobility Egészség Centrum Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Info. tvben
meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe. Az adatkezelő általános felhatalmazást
ad a Mobility Egészség Centrum Kft. -nek, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe.
A Mobility Egészség Centrum Kft. a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja az
adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő
tervezett feladatokról.
Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben
kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban
megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő
nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is
igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is
ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az
adatfeldolgozó között létrejött szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további
adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet
követelményeinek.
25
Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó
adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó
kötelezettségeinek a teljesítéséért.
25. § Együttműködés az Adatkezelővel
A Mobility Egészség Centrum Kft. tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az
Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei
teljesítése érdekében. A Mobility Egészség Centrum Kft. segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk
szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó
rendelkezésére álló információkat.
A Mobility Egészség Centrum Kft. az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt,
amely a Rendelet 28. cikkében meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges,
továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr
által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. A Mobility Egészség Centrum Kft.
haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a
rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket. A Mobility Egészség Centrum Kft.
az adatfeldolgozási tevékenységre a megbízóval írásbeli szerződést köt.
VIII.
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
26. § Adatbiztonsági intézkedések
A Mobility Egészség Centrum Kft. valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a
személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre
juttatásához szükségesek.
A Mobility Egészség Centrum Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A Mobility Egészség Centrum Kft. a személyes adatokat
bizalmas adatként minősíti és kezeli.
A Mobility Egészség Centrum Kft. az adatfeldolgozást és nyilvántartást – számítógépes program útján
– elektronikusan és papír alapon egyaránt végzi. A Mobility Egészség Centrum Kft. adatfeldolgozása és
nyilvántartása megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A Mobility Egészség Centrum Kft. az
informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el. Az elektronikus program
biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon
személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A Mobility
Egészség Centrum Kft. a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton
folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről. A papír alapú dokumentumokat –
különös tekintettel a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó
iratokra a Mobility Egészség Centrum Kft. zárható helyen tárolja akként, hogy ahhoz csak azon
személyek férnek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A folyamatban
levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja:
26
a.) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b.) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és
ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e.) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f.) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.
IX.
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
27. § Az adatvédelmi incidens fogalma
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
(Rendelet 4. cikk 12.)
28. § Adatvédelmi incidensek kezelés
Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Mobility
Egészség Centrum Kft. ügyvezetőjének feladata. Az informatikai rendszereken naplózni kell a
hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket és ezeket folyamatosan elemezni kell. Amennyiben a
társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst
észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Mobility Egészség Centrum Kft. ügyvezetőjét. A Mobility
Egészség Centrum Kft. munkavállalói kötelesek jelenteni a Mobility Egészség Centrum Kft. -nek ha
adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.
Adatvédelmi incidens bejelenthető a Mobility Egészség Centrum Kft. központi e-mail címén,
telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul
szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Mobility
Egészség Centrum Kft. haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az
incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni
és meg kell állapítani:
a.) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
b.) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
c.) az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
d.) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
e.) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f.) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell
határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó
bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását
és a jogszerű működés visszaállítását.
27
29. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
a.) az érintett személyes adatok körét,
b.) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c.) az adatvédelmi incidens időpontját,
d.) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e.) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f.) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
30. § Az adatvédelmi incidensek szintjei
Alacsony szintű: a személyes adatok elhanyagolható körének jogosulatlan továbbítása,
megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen megsemmisítése vagy más
jogellenes adatkezelési eset.
Közepes szintű: a személyes adatok csekély körének jogosulatlan továbbítása, megváltoztatása,
nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen megsemmisítése vagy más jogellenes adatkezelési
eset.
Magas szintű: a személyes adatok széles körének jogosulatlan továbbítása, megváltoztatása,
nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen megsemmisítése vagy más jogellenes adatkezelési
eset illetve minden olyan eset amikor az incidensnek az érintettre hátrányos hatása valószínűsíthető
vagy a hátrányos következmény bekövetkezése biztos.
A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.
X.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
31. § A Tájékoztató megállapítása és módosítása
A Tájékoztató megállapítására és módosítására a Mobility Egészség Centrum Kft. ügyvezetője jogosult.
32. § A Tájékoztató hatályba lépése
Jelen Tájékoztató a társaságnál helyben szokásos módon kerül kihirdetésre és közlésre, mely
közléssel a Tájékoztató automatikusan hatályba lép.
33. § Intézkedések a szabályzat megismertetése
E Tájékoztató rendelkezéseit meg kell ismertetni a Mobility Egészség Centrum Kft. valamennyi üzleti
partnerével továbbá a szerződésekben elő kell írni, hogy jelen Tájékoztató betartása és érvényesítése
minden üzleti partner lényeges kötelezettsége.
Szeged, 2023. december 01.